Arte na Bistro de Paris

BISTRO DI PARIS REGULARMENTE TA PONE EKSPOSISHON DI ARTE PA FANATIKONAN DI ARTE, E BIA AKI A TOKA TURNO NA MONICA LILIANA TRUJILLO KENDE TA BIBANDO NA BONEIRU I A PINTA DIFERENTE KUADRO INSPIRA RIBA NOS ISLA KOLORIDO. NOS A KOMBERSA KU MONICA PA SA UN TIKI MAS DI SU PERSONA.