Arte na Bistro de Paris prt 2

MONICA TIN DIFERENTE KUADRO KOLORIDO PERO KU BANDA DI ESEY TA BISA HOPI, MONIKA TA KONTA NOS ALGU DI DOS DI SU KUADRONAN KU MAS TA HALA ATENSHON.