Popo Morales 2

GOBIERNU DI BONEIRU NO TA HASIENDO NADA PA E PROBLEMANAN KU KRIO DI BESTIA KU TIN PA FALTA DI HOOI, SIENDO KU BONEIRU TIN SU PROPIO YERBA KU POR PLANTA PA SIRBI KOMO KUMINDA DI BESTIA.