NNTV HEADER


Tio Ali 1

NOTISIA NOS TV A TOPA KU E OUTOR I MUSIKO “TIO ALI” KENDE A BIN BONEIRU SPESIAL PA NOS MUCHANAN DI KRESH KENDE NO TA PARTISIPA NA E SIMAN DI…


Tio Ali 2

TIO ALI A SPLIKA KU DEN SU KASO ELA KUMINSA EDUKA SU YU FOR DI DEN BARIKA DI NAN MAMA, ESAKI A TRESE E PREGUNTA,.. KIKO TABATA E RESULTADO, I…


Tio Ali 3

TIO ALI TA EDUKA MUCHA NA UN FORMA RITMIKO PERO KU PARTISPASHON DI E MUCHANAN, TIO ALI TA KONTA SU EKPSERENSIA KU E FORMA DI EDUKA RITMIKO.


ZVK 1

AYERA KORTE A DIKTA SENTENSIA DEN E KASO DI ZORG GROEP BES KONTRA DI ZVK, RESULTADO DI ESAKI TA KU ZVK POR I TA TERMINA E KONTRAKT KU ZORG GROEP…