NNTV HEADER


TWR BOLUNTARIO DI USA

TRANS WORLD RADIO TIN DIFERENTE STUDIANTE DI MERKA KU A BIN BONEIRU PA YUDA KU TRABOWNAN DI BOLUNTARIO NA E INSTALASHONAN DI E RADIO,DEN E SIGIENTE REPOTAHE NOS AKOMBERSA KU…