Salt Farm Foundation na Boneiru

SALTFARM FOUNDATION TA NA BONEIRU KU PROYEKTO PA KOMBERTI AWA BRAK OF SALU DEN AWA PA MUWA MATA. NOS TV TIN E SIGIENTE REPORTAHE.