Tio Ali 2

TIO ALI A SPLIKA KU DEN SU KASO ELA KUMINSA EDUKA SU YU FOR DI DEN BARIKA DI NAN MAMA, ESAKI A TRESE E PREGUNTA,.. KIKO TABATA E RESULTADO, I TIO ALI TA SPLIKA KON A BAI KU E KONSEPTO AKI.