ABVO 2

NOTISIA NOS TV A PUNTRA SR NACHO IGNACIO KON A BAI KU E NEGOSASHONAN KOMPARA KU HERMANA ISLA KORSOU KU TA PASANDO DEN MOMENTUNAN DIFISIL PA LOKE TA TRATA SINDIKALISMO. SIGUN SR IGNACIO KONSULTA I NEGOSASHON A MADURA NA BONEIRU.