UNKOBON 1

UNKOBON A SAKA UN KOMINIKADO PA SPLIKA KON TIN DI INTERPRETA E LISTA DI SUPERMERKADONAN MAS BARATA, MIRANDO KU HOPI HENDE TA INTERPRETA E RESULTADO DI PRIJSNAN DI SUPER MERKADO ROBES. SR BOOI TA AMPLIA.