NNTV HEADER


UNKOBON 1

UNKOBON A SAKA UN KOMINIKADO PA SPLIKA KON TIN DI INTERPRETA E LISTA DI SUPERMERKADONAN MAS BARATA, MIRANDO KU HOPI HENDE TA INTERPRETA E RESULTADO DI PRIJSNAN DI SUPER MERKADO…


UNKOBON 2

UNKOBON NO SA SI PRIJSNAN RIBA MERKADO LOKAL A BAHA, LOKE SI NAN A RIPARA KU SUPERMERKADONAN TA KOMPARA E RESULTADO DI E INVESTIGASHON PA TRAHA RIBA MIHO PRIJS DEN…


TWR BOLUNTARIO DI USA

TRANS WORLD RADIO TIN DIFERENTE STUDIANTE DI MERKA KU A BIN BONEIRU PA YUDA KU TRABOWNAN DI BOLUNTARIO NA E INSTALASHONAN DI E RADIO,DEN E SIGIENTE REPOTAHE NOS AKOMBERSA KU…